دبیرستان (دوره اول و دوم)
دخترانه
فرزانگان4
نشانی:تهران نو-خیابان خاقانی-کوی زینبیه
تلفن 77171122-77170223
رایانامه مدیریت:farzanegane4@iran.ir
رایانامه مجتمع:info@farzanegane4.ir